ASTROMIX.PL - Horoskop, astrologia, znaki zodiaku - ZRÓB TO SAM
Autor: Marek Rostkowski   
Data publikacji: 25.10.2014.

Tranzyty Saturna

Koniunkcja Saturna do Ascendentu

Ograniczenie swobody podejmowania decyzji osobistych, kłopoty w działalności zawodowej, przeszkody w realizowaniu indywidualnych planów, straty materialne i uczuciowe, początek nowej drogi wymagającej poświęcenia, wytrwałości i zachowania siły woli.

Sekstyl Saturna do Ascendentu

Powolny, ale stabilny rozwój kariery zawodowej, stabilizacja w sferze uczuciowej, własne projekty i dążenia zaczynają nabierać konkretnych kształtów.

Kwadratura Saturna do Ascendentu

Przeszkody w uporządkowaniu spraw osobistych, utrudnienia w pracy zawodowej, niepowodzenia w życiu towarzyskim, rozwiązanie problemów wymagające czasu, wytrwałości i konsekwencji w działaniu.

Trygon Saturna do Ascendentu

Odbudowanie poczucia własnej wartości, psychiczna stabilizacja, skoncentrowanie się na karierze zawodowej, realizacji życiowych priorytetów i umacnianiu sytuacji materialnej.

Opozycja Saturna do Ascendentu

Czas życiowych wyzwań, próba sił, potrzeba sprostania wymogom otoczenia i dostosowania się do narzuconych reguł gry, pat w sprawach partnerskich, brak pomysłu na rozwiązanie konfliktowych sytuacji.

Koniunkcja Saturna do Słońca

Czas, w którym może dojść do wypracowania nowej formuły działania, usystematyzowania własnych dążeń i problemów, pogodzenia się ze stratami w życiu osobistym i zawodowym. Szansa na konsolidację sił i realną ocenę własnych możliwości. Rozsądne spojrzenie na życiowe priorytety.

Sekstyl Saturna do Słońca

Stopniowy rozwój w sferze osobistej i zawodowej, rzeczowe określenie życiowych priorytetów, umocnienie pozycji zawodowej, stabilizacja finansów, uporządkowanie spraw rodzinnych.

Kwadratura Saturna do Słońca

Poważne utrudnienia, ograniczające prowadzoną działalność, przeszkadzające w pełnym wykorzystaniu własnych możliwości, konieczność rezygnacji z niektórych istotnych dążeń i planów osobistych, w celu utrzymania właściwego kierunku rozwoju.

Trygon Saturna do Słońca

Optymalne warunki do realizacji długofalowych planów, tworzenie związków handlowych, osobistych, podejmowanie istotnych decyzji w sprawach rodzinnych. Krystalizacja dążeń i poglądów.

Opozycja Saturna do Słońca

Zahamowanie rozwoju, natrafienie na poważne przeszkody, uniemożliwiające pełną realizację zamierzonych planów, potrzeba wprowadzenia zasadniczych zmian, oraz obiektywnego spojrzenia na dotychczasowe dokonania.

Koniunkcja Saturna do Księżyca

Uczucie przygnębienia, kryzys psychiczny, starcie z przeciwnościami trudnymi do pokonania, zahamowanie rozwoju osobistego, konieczność przeczekania trudnego czasu, czas na zastanowienie się nad kierunkami dalszej działalności zawodowej i ułożeniem sobie życia partnerskiego.

Sekstyl Saturna do Księżyca

Pozytywne zmiany w życiu osobistym, czas sprzyjający uporządkowaniu spraw rodzinnych, stabilizacja finansowa, wyklarowanie się długoterminowych planów i zamiarów.

Kwadratura Saturna do Księżyca

Przeszkody poważnie utrudniające rozwój w sferze osobistej i zawodowej, nie pozwalające w pełni cieszyć się osiągniętymi wcześniej sukcesami, stopniowe ujawnianie się spraw wstrzymujących na pewien czas realizację założonych projektów.

Trygon Saturna do Księżyca

Stabilizacja uczuciowa, poprawa sytuacji finansowej, korzystne rozstrzygnięcia w sprawach rodzinnych, udana realizacja najważniejszych projektów zawodowych.

Opozycja Saturna do Księżyca

Powrót wątpliwości i wcześniej sygnalizowanych przez otoczenie problemów, pesymizm i zniechęcenie, frustracje w życiu osobistym, kłopoty rodzinne, osłabienie siły woli i spadek witalności.

Koniunkcja Saturna do Merkurego

Utrata intelektualnej inwencji, sytuacja wymagająca stworzenia nowej koncepcji myślowej, powtórnego przeanalizowania ostatnich posunięć w sprawach finansowych i zawodowych. Dodatkowy duży wysiłek umysłowy, jako szansa wyjścia obronną ręką z trudnej decyzyjnie sytuacji.

Sekstyl Saturna do Merkurego

Stopniowy rozwój intelektualny, czas sprzyjający przyswajaniu wiedzy, potrzeba udziału w kursach dokształcających, systematyzowanie zdobytej wcześniej wiedzy.

Kwadratura Saturna do Merkurego

Niepowodzenia w pracy umysłowej, trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, poważne przeszkody na drodze swobodnego rozwoju intelektualnego, problemy w sprawach handlowych i zawodowych.

Trygon Saturna do Merkurego

Sprzyjający czas do uzupełniania zasobów własnej wiedzy, kursów językowych, zawierania kontraktów handlowych, prowadzenia działalności pisarskiej, reporterskiej, opisywania zbiorów, tworzenia katalogów, pracy edytorskiej.

Opozycja Saturna do Merkurego

Ujawnienie się przeszkód w dalszym rozwoju intelektualnym, wstrzymanie postępów w pracy zawodowej, braki w wykształceniu przeszkadzające w realizowaniu własnych ambicji twórczych, oraz hamujące swobodny rozwój kariery zawodowej.

Koniunkcja Saturna do Wenus

Ograniczenia w kontaktach towarzyskich, kłopoty w życiu małżeńskim, ochłodzenie w stosunkach handlowych, zawodowych i biznesowych. Utrata kontrahentów, rozstania w życiu osobistym. Nieodwzajemnione uczucie i niezrozumienie szczerych intencji.

Sekstyl Saturna do Wenus

Stopniowy rozwój życia towarzyskiego, ustabilizowanie sytuacji zawodowej, wyjaśnienie problemów partnerskich, zawarcie korzystnych umów, początek interesujących znajomości.

Kwadratura Saturna do Wenus

Napięta sytuacja towarzyska, nieporozumienia i kłótnie małżeńskie, pogorszenie sytuacji finansowej, brak przychylności ze strony współpracowników, przeszkody w dobrym ułożeniu relacji interpersonalnych.

Trygon Saturna do Wenus

Czas sprzyjający wyjaśnieniu wszelkich konfliktów personalnych, zawieranie długoterminowych umów, konsolidacja związków partnerskich, stabilizacja sytuacji majątkowej.

Opozycja Saturna do Wenus

Przeszkody w nawiązywaniu trwałych związków uczuciowych, niechęć rodziny, lub otoczenia wobec nowych partnerów, lub współpracowników, zakłócenie życia małżeńskiego, komplikacje w sprawach osobistych.

Koniunkcja Saturna do Marsa

Ograniczenie swobody działania, zahamowanie rozwoju osobistego, przeszkody w szybkiej realizacji planów, spowolnienie tempa kariery zawodowej, wycofanie się z ambitnych przedsięwzięć, utraty wiary we własne możliwości zrealizowania zamierzonych celów.

Sekstyl Saturna do Marsa

Konsolidacja sił, opracowanie dobrej strategii działania, gotowość do konfrontacji, sukcesy w życiu osobistym, powrót wiary we własne siły, aprobata otoczenia dla podjętych działań.

Kwadratura Saturna do Marsa

Dezaprobata otoczenia dla sposobu załatwiania spraw i charakteru obranej drogi rozwoju, przeszkody czynione przez osoby postronne, lub organizacje społeczne i polityczne, osłabienie witalności, dezintegracja psychiczna.

Trygon Saturna do Marsa

Stabilny i długoterminowy rozwój, korzyści płynące z udanej realizacji własnych przedsięwzięć, uznanie i aprobata otoczenia, przeświadczenie o właściwym kierunku rozwoju osobistego i zawodowego.

Opozycja Saturna do Marsa

Prowokacje ze strony otoczenia, zmuszanie do zachowania się wbrew własnym zasadom, świadomość niedopracowania strategii rozwoju zawodowego, zwątpienie, co do celowości prowadzonych działań. 

Koniunkcja Saturna do Jowisza

Sukcesy w kształceniu się, osiągnięcie zakładanego stopnia rozwoju intelektualnego, uznanie wysiłku umysłowego, zakończenie etapu poszukiwania, początek etapu zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności.

Sekstyl Saturna do Jowisza

Konsekwentne dążenie do poprawy sytuacji życiowej, nabywanie nowych doświadczeń, poznawanie nowych obszarów wiedzy.

Kwadratura Saturna do Jowisza

Problemy w realizacji ważnych planów i zamierzeń, brak wiedzy adekwatnej do zaistniałej sytuacji, brak okazji do wykazania się własną inicjatywą.

Trygon Saturna do Jowisza

Okazje do zaprezentowania swoich pomysłów, pozyskanie zwolenników prezentowanych idei, znalezienie wsparcia instytucjonalnego dla prowadzonej działalności.

Opozycja Saturna do Jowisza

Spotkanie się z odmową, lub sprzeciwem wobec zaprezentowanych planów i pomysłów, potrzeba przemyślenia i zmiany swojego punktu widzenia. 

Koniunkcja Saturna do Saturna

Czas wielkich podsumowań i głębokich przemyśleń, zakończenie etapu zbierania doświadczeń, początek nowej drogi.

Sekstyl Saturna do Saturna

Konsekwentne podążanie wytyczoną drogą, mozolne zbieranie doświadczeń, krystalizowanie się światopoglądu, przyjmowanie nowych zasad.

Kwadratura Saturna do Saturna

Niezgodność wyznawanego światopoglądu, z wymaganiami sytuacji i oczekiwaniami środowiska, konieczność dostosowania się i odrzucenia starych zasad.

Trygon Saturna do Saturna

Stabilny i niezagrożony rozwój, możliwość realizacji długoterminowych planów, podążanie w ściśle określonym kierunku.

Opozycja Saturna do Saturna

Konfrontacja teorii z praktyką, sytuacja wymagająca większego wysiłku i bardziej konsekwentnego postępowania, czas podejmowania istotnych dla przyszłości decyzji. 

Koniunkcja Saturna do Urana

Wstrzymanie realizacji ambitnych planów, problemy z dokonaniem właściwego wyboru, zmaganie się z przeciwnościami losu i ograniczeniami narzuconymi przez otoczenie.

Sekstyl Saturna do Urana

Zrewidowanie własnych zamierzeń, rozwój w dobrym kierunku, lecz w wolniejszym tempie, dopracowanie strategii działania.

Kwadratura Saturna do Urana

Problemy z uporządkowaniem spraw osobistych i zawodowych, rozterki związane z wyborem pomiędzy radykalnym, lub zachowawczym sposobem działania.

Trygon Saturna do Urana

Korzyści z zastosowania bardziej racjonalnego rozwiązania, weryfikacja zbyt ekspansywnych planów.

Opozycja Saturna do Urana

Sytuacja wymagająca dokonania wyboru między osobistymi ambicjami, a oczekiwaniami środowiska. 

Koniunkcja Saturna do Neptuna

Ochłodzenie kontaktów towarzyskich, kłopoty z uzyskaniem wsparcia, brak jasnego planu działania.

Sekstyl Saturna do Neptuna

Próba uporządkowania spraw osobistych, wyjaśnienie kilku, ważnych emocjonalnie spraw.

Kwadratura Saturna do Neptuna

Trudności w znalezieniu dobrego punktu zaczepienia i zbudowaniu fundamentów do dalszego działania.

Trygon Saturna do Neptuna

Samoistne wyjaśnienie ciągnących się od dłuższego czasu spraw, czas sprzyjający pracy twórczej.

Opozycja Saturna do Neptuna

Konfrontacja rzeczywistości z wyobrażeniami, konieczność wyciągnięcia konstruktywnych i racjonalnych wniosków. 

Koniunkcja Saturna do Plutona

Walka pomiędzy starym, a nowym, próba nadania konkretnej formy, prowadzonej od pewnego czasu działalności.

Sekstyl Saturna do Plutona

Stopniowe przekształcanie najbliższego otoczenia, według swoich potrzeb i oczekiwań, korzyści z zapobiegliwego postępowania.

Kwadratura Saturna do Plutona

Znalezienie się pośrodku drogi, wątpliwości, w którą stronę należy się udać i jakie plany realizować.

Trygon Saturna do Plutona

Postawienie na swoim, przeobrażenie najbliższego środowiska, w odpowiednią dla siebie formę.

Opozycja Saturna do Plutona

Konieczność uwzględnienia całego bagażu własnych doświadczeń, w celu lepszego dostosowania się do skomplikowanych okoliczności powstałej sytuacji. 

Koniunkcja Saturna do Medium Coeli

Osiągnięcie wysokiego punktu kariery zawodowej, rezygnacja z rozwijania się w kierunkach, które nie przyniosły oczekiwanych efektów i korzyści, otrzymanie wysokiego stanowiska, powierzenie pełnienia znaczącej funkcji. Na topie tematy związane z przeszłością np. tworzenie drzewa genealogicznego.

Sekstyl Saturna do Medium Coeli

Powolny, ale konsekwentny rozwój kariery zawodowej, wygaśnięcie największych konfliktów w życiu partnerskim i rodzinnym, stabilizacja finansowa.

Kwadratura Saturna do Medium Coeli

Konflikty w pracy, lub szkole, przeszkody w swobodnym rozwoju osobistym i zawodowym, trudności w wypełnianiu powierzonych obowiązków, problemy w życiu rodzinnym.

Trygon Saturna do Medium Coeli

Odczucie zmierzania we właściwym kierunku, układanie się spraw osobistych i zawodowych zgodnie z oczekiwaniami, uporządkowanie spraw rodzinnych.

Opozycja Saturna do Medium Coeli

Smutek z powodu wydarzeń w życiu rodzinnym, niepowodzenia osobiste i zawodowe, potrzeba zebrania wszystkich sił i psychicznego wsparcia od bliskich, do przezwyciężenia problemów i przetrwania trudnego okresu. 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kalendarz astrologiczny i pozycje planet

Dzisiaj jest środa
28 września 2022 r
Imieniny obchodzi
Marek, Wacław

Aktualne pozycje planet
Słońce  5° Wagi  
Księżyc  9° Skorpiona  
Merkury  25° Panny ®
Wenus  29° Panny  
Mars  19° Bliźniąt  
Jowisz  3° Barana ®
Saturn  19° Wodnika ®
Uran  18° Byka ®
Neptun  23° Ryb ®
Pluton  26° Koziorożca ®
® = retrogradacja

LogowanieCopyright © 2007-2018 by Astromix.pl

Astrologia profesjonalna,Horoskop partnerski,urodzeniowy,codzienny,tranzyty planet,zodiak,forum