ASTROMIX.PL - Horoskop, astrologia, znaki zodiaku - ZRÓB TO SAM
Autor: Moris   
Data publikacji: 25.10.2014.

Tranzyty Plutona

Koniunkcja Plutona do Ascendentu

Prawdopodobieństwo popadnięcia w konflikt, lub wystąpienia kłopotów z policją, wojskiem, aparatem przymusu administracyjnego, ryzyko wystąpienia szkód wskutek wypadków losowych, lub działania sił natury, transformacja osobowości, zmiana wyglądu, sposobu ubierania się i zachowania.

Sekstyl Plutona do Ascendentu

Uzyskanie pomocy w realizacji ambitnych planów osobistych, odbudowania wiary we własne siły i możliwości, odnowienie starych znajomości, współpraca z wpływowymi osobami.

Kwadratura Plutona do Ascendentu

Popadanie w konflikty z najbliższym otoczeniem, trudności z opanowaniem emocji, utrata obiektywnego spojrzenia na problemy partnerskie i rodzinne.

Trygon Plutona do Ascendentu

Wzmocnienie wiary w siebie, współpraca przy realizacji przedsięwzięć o szerokim zasięgu oddziaływania społecznego, odkrywanie w sobie nowych talentów i zainteresowań.

Opozycja Plutona do Ascendentu

Poważne wyzwania w życiu partnerskim i pracy zawodowej, opartej na działaniach zespołowych, nowe zasady współżycia małżeńskiego, kłopoty w znalezieniu odpowiednich partnerów życiowych i zawodowych.

Koniunkcja Plutona do Słońca

Przewartościowanie świadomości, zmiana poglądów, zmaganie się z przeciwnościami losu, kłopoty ze strony policji, wojska, administracji państwowej, straty materialne, rozstania, problemy zdrowotne.

Sekstyl Plutona do Słońca

Rozwój świadomości, poszerzenie horyzontów myślowych, przychylność losu, przypływ energii psychicznej, sukcesy dnia codziennego.

Kwadratura Plutona do Słońca

Trudne do pokonania przeszkody, stan irytacji i poczucie frustracji, niemożność osiągnięcia upragnionych celów, konflikty z otoczeniem.

Trygon Plutona do Słońca

Wsparcie ze strony organizacji społecznych, przychylność urzędów państwowych, czas dynamicznego rozwoju, poprawa sytuacji materialnej.

Opozycja Plutona do Słońca

Bolesna świadomość problemów, próby rozwiązywania konfliktowych sytuacji, czas rozliczeń dotychczasowych osiągnięć, wytyczanie kierunków dalszego rozwoju, osłabienie organizmu.

Koniunkcja Plutona do Księżyca

Wydarzenia głęboko zapadające w pamięć, poruszające uczucia, mające wpływ na podświadomość, problemy rodzinne, niestabilna sytuacja materialna, osłabienie zdrowia.

Sekstyl Plutona do Księżyca

Rozwój psychiczny, panowanie nad emocjami, dobre wykorzystywanie intuicji, porządkowanie spraw rodzinnych.

Kwadratura Plutona do Księżyca

Wydarzenia burzące wewnętrzny spokój, niepomyślny rozwój sytuacji rodzinnej, trudności w opanowaniu emocji, złe przeczucia.

Trygon Plutona do Księżyca

Pomyślny rozwój wydarzeń, zmiany przynoszące pożądany skutek, zdarzenia pozytywnie wpływające na stan psychiczny i poprawiające sytuację materialną.

Opozycja Plutona do Księżyca

Brak dobrego rozwiązania dla kłopotliwych sytuacji rodzinnych, niestabilność emocjonalna, niezrealizowane plany, komplikacje zdrowotne.

Koniunkcja Plutona do Merkurego

Zmiana w postrzeganiu najbliższego otoczenia, uwikłanie w intelektualne problemy, wymagające długiej i wnikliwej analizy, próby stworzenia nowych koncepcji myślowych, podleganie indoktrynacji, przyjmowanie nowych poglądów, intensywna praca twórcza, wynikająca z nowego punktu widzenia.

Sekstyl Plutona do Merkurego

Rozwój intelektualny, łatwe przyswajanie wiedzy, kontynuacja wcześniej zarzuconych projektów, postępy w karierze zawodowej.

Kwadratura Plutona do Merkurego

Niekończące się spory, uleganie intelektualnym prowokacjom, forsowanie własnego zdania, prowokowanie otoczenia, irytacja, trudności w określeniu i systematyzacji własnych poglądów.

Trygon Plutona do Merkurego

Swobodny rozwój umysłowy, rozbudowa własnych koncepcji intelektualnych, sukcesy i ułatwienia w karierze zawodowej, uznanie otoczenia, pozyskanie nowych współpracowników.

Opozycja Plutona do Merkurego

Problemy w pracy zawodowej, chybione przedsięwzięcia gospodarcze, świadomość niedoskonałości własnych projektów, oraz braków w posiadanej wiedzy, lub umiejętnościach.

Koniunkcja Plutona do Wenus

Definitywne rozstrzygnięcia w sprawach partnerskich i małżeńskich, potrzeba nawiązywania nowych przyjaźni i znajomości, komplikacje w relacjach z otoczeniem, obca ingerencja w sprawy osobiste.

Sekstyl Plutona do Wenus

Nawiązywanie nowych kontaktów, korzyści dzięki protekcji, poprawa sytuacji materialnej, rozwój życia towarzyskiego.

Kwadratura Plutona do Wenus

Problemy w kontaktach partnerskich, trudności w porozumieniu się ze współpracownikami, uwikłanie w niepotrzebne związki i szkodliwe znajomości.

Trygon Plutona do Wenus

Intensywny rozwój kontaktów partnerskich, czas sprzyjający pracy zespołowej, powodzenie w sprawach osobistych i zawodowych.

Opozycja Plutona do Wenus

Przewartościowanie w sprawach partnerstwa, lub małżeństwa, frustracja wynikająca z nieudanych kontaktów i znajomości, konieczne rozstanie, lub współpraca na nowych zasadach.

Koniunkcja Plutona do Marsa

Gruntowne zmiany w podejściu do życia, nowy sposób prowadzenia działalności, diametralna zmiana strategii, konieczność dostosowania się do nowych warunków i sytuacji, ingerencja urzędników państwowych, lub konkurencji, w prowadzoną działalność.

Sekstyl Plutona do Marsa

Niespodziewane wsparcie w rozwiązywaniu problemów, dodatkowe siły na realizację zakładanych przedsięwzięć, pomyślna realizacja planów.

Kwadratura Plutona do Marsa

Konfrontacja z nieprzewidzianymi trudnościami, trudne do pokonania dodatkowe przeszkody, konieczność zmiany sposobu działania, ze względu na wpływ czynników zewnętrznych, działanie siły wyższej.

Trygon Plutona do Marsa

Czas udanej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, duży zastrzyk energii życiowej, dobra pora na przeforsowanie własnego zdania, nieoczekiwane poparcie ze strony silnych organizacji, lub wpływowych osób.

Opozycja Plutona do Marsa

Reorganizacja projektów, przewartościowanie kluczowych zasad, wstrzymanie pracy ze względu na niekorzystne zewnętrzne wpływy, zmiana kierunku działania, lub frontu walki, zahamowanie postępu. 

Koniunkcja Plutona do Jowisza

Zreformowanie własnego światopoglądu, przyjęcie nowych zasad postępowania, konieczność dostosowania się do podyktowanych reguł gry.

Sekstyl Plutona do Jowisza

Poszerzanie zakresu własnej wiedzy, uzyskanie możliwości realizacji własnych projektów i przedsięwzięć.

Kwadratura Plutona do Jowisza

Zetknięcie się z odmiennym poglądem, narzucającym inny sposób postępowania, wymuszona modyfikacja prowadzonej działalności.

Trygon Plutona do Jowisza

Sprzyjające okoliczności do przekonywania o słuszności swoich poglądów i decyzji, uzyskanie poparcia dla przedstawionych planów.

Opozycja Plutona do Jowisza

Opór przed przyjmowaniem obcych zasad postępowania, niechęć do zmiany poglądów, obrona własnego stanowiska. 

Koniunkcja Plutona do Saturna

Konieczność akceptacji nowego porządku, wnikliwa analiza własnych problemów, ważne zmiany w najbliższym otoczeniu.

Sekstyl Plutona do Saturna

Stopniowa reorganizacja starych zasad, oparcie się wyłącznie na sprawdzonych pomysłach, wzbogaconych o elementy, uwzględniające aktualne potrzeby.

Kwadratura Plutona do Saturna

Trudności z wyprowadzeniem swoich spraw na prostą drogę, problemy z zastosowaniem starych schematów postępowania.

Trygon Plutona do Saturna

Korzyści z zastosowania sprawdzonych rozwiązań, wzmocnienie pozycji w życiu zawodowym i osobistym.

Opozycja Plutona do Saturna

Konfrontacja presji otoczenia, z własnymi, niewzruszonymi zasadami, obawa przed zmianami i porzuceniem dotychczasowego światopoglądu. 

Koniunkcja Plutona do Urana

Ingerencja otoczenia w sprawy osobiste, próba wpływania przez osoby z zewnątrz, na suwerenność podejmowanych decyzji.

Sekstyl Plutona do Urana

Kontynuowanie odważnego planu działania, wykorzystanie pola do popisu, przekonanie innych osób, do przedstawionych racji.

Kwadratura Plutona do Urana

Konieczność dostosowania własnych planów i ambicji, do oferowanych przez środowisko, warunków działania.

Trygon Plutona do Urana

Wsparcie dla realizacji nowych pomysłów i oryginalnych planów, wykorzystanie sprzyjających warunków, do załatwienia osobistych spraw.

Opozycja Plutona do Urana

Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji, o indywidualnym toku rozwoju, lub przyłączeniu się do grupowego projektu. 

Koniunkcja Plutona do Neptuna

Podleganie trudnym do zdefiniowania wpływom, podążanie za głosem własnej intuicji, zdanie się na przypadkowy rozwój wydarzeń.

Sekstyl Plutona do Neptuna

Praca nad własną osobowością, budowanie mocniejszej struktury psychicznej, rozwój sfery duchowej.

Kwadratura Plutona do Neptuna

Rozterki emocjonalne, problemy w jasnym określeniu dążeń osobistych i zawodowych, brak kontroli nad rozwojem wydarzeń.

Trygon Plutona do Neptuna

Wzmocnienie sfery psychicznej, wyjaśnienie problemów intymnych, uporządkowanie spraw osobistych, dostrzeżenie nowych możliwości rozwoju.

Opozycja Plutona do Neptuna

Brak przekonania, co do słuszności wybranej drogi, potrzeba duchowej odnowy i regeneracji sfery psychicznej. 

Koniunkcja Plutona do Plutona

Eliminacja starego porządku, początek nowej drogi, transformacja wartości duchowych.

Sekstyl Plutona do Plutona

Otrzymanie znacznego wsparcia ze strony instytucjonalnej, lub rodzinnej, dobre perspektywy, dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Kwadratura Plutona do Plutona

Kryzys wyznawanych wartości i zasad, determinujący wpływ otoczenia, konieczność zrezygnowania z niektórych osiągnięć i rozpoczęcia pracy od nowa.

Trygon Plutona do Plutona

Czas zbierania pożytków z długoterminowych przedsięwzięć, uzyskanie dawno oczekiwanego poparcia.

Opozycja Plutona do Plutona

Podsumowanie dokonanych osiągnięć, czas refleksji i określenia priorytetów na kolejne lata. 

Koniunkcja Plutona do Medium Coeli

Kategoryczne przewartościowania i diametralne zmiany w przebiegu kariery zawodowej, odmiana losu, nowe otoczenie zawodowe, komplikacje w sprawach rodzinnych, potrzeba regeneracji psychofizycznej i zebrania wszystkich sił, do pokonania problemów i przeszkód.

Sekstyl Plutona do Medium Coeli

Pozytywny rozwój sytuacji rodzinnej, ugruntowanie pozycji materialnej, postępy w pracy zawodowej, sprzyjające warunki do rozwoju osobistego i społecznego.

Kwadratura Plutona do Medium Coeli

Pojawienie się trudnych do rozwiązania i jednoznacznej oceny, problemów w życiu rodzinnym i zawodowym, walka z wpływami otoczenia na osobiste decyzje, trudności ze znalezieniem własnej drogi życiowej, wrażenie działania siły wyższej.

Trygon Plutona do Medium Coeli

Znaczne postępy w nauce, lub doskonaleniu zawodowym, czas sprzyjający realizacji odważnych przedsięwzięć i podejmowaniu nowych wyzwań intelektualnych, opanowanie problemów rodzinnych.

Opozycja Plutona do Medium Coeli

Komplikacje w życiu rodzinnym, powrót starych problemów i pojawienie się nowych, zmiany i przewartościowanie sytuacji rodzinnej, próby konsolidacji więzi między najbliższymi, utrata kontroli nad rozwojem spraw zawodowych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kalendarz astrologiczny i pozycje planet

Dzisiaj jest środa
20 października 2021 r
Imieniny obchodzi
Irena, Kleopatra, Jan

Aktualne pozycje planet
Słońce  27° Wagi  
Księżyc  27° Barana  
Merkury  10° Wagi  
Wenus  14° Strzelca  
Mars  23° Wagi  
Jowisz  22° Wodnika  
Saturn  7° Wodnika  
Uran  13° Byka ®
Neptun  20° Ryb ®
Pluton  24° Koziorożca  
® = retrogradacja

LogowanieCopyright © 2007-2018 by Astromix.pl

Astrologia profesjonalna,Horoskop partnerski,urodzeniowy,codzienny,tranzyty planet,zodiak,forum